Regulamin Sklepu Internetowego

1. Definicje

1. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystających lub zamierzających korzystać ze Sklepu Internetowego i zawrzeć za jego pośrednictwem Umowę.

6. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

7. Konsument – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zawierającą ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel działający w systemie teleinformatycznym, obsługiwany za pośrednictwem Sklepu Internetowego, założony przez Klienta po dokonaniu Rejestracji i utrzymywany na jego rzecz przez Sprzedawcę, który umożliwia w szczególności identyfikację Klienta oraz zawarcie Umowy.

9. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

10. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

13. Sprzedawca lub Usługodawca – oznacza Rekrutasgshop Andrzej Górny ul. Mariana Jaroczyńskiego 17A 60-692 Poznań e-mail: sklep@rekrutasgshop.pl

16. Towar – oznacza produkt rozumiany jako rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego rekrutasgshop.pl, który może stanowić przedmiot Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; Towar z elementem cyfrowym – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

17. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej udostępniane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

18. Usługi elektroniczne – oznacza nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konto Klienta, formularz zamówienia, Newsletter, dodawanie opinii).

19. Umowa – oznacza umowę zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów, dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego.

20. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

2. Postanowienia ogólne

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego
(Rekrut ASG Shop z siedzibą ul. Jaroczyńskiego 17A 60-692 Poznań).
W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 1. Informacje ogólne

2.1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.2 Ceny podane w Sklepie są podane w walucie Polski Złoty (PLN) i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

2.3 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

2.4 Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o
sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,
dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w
opisie Produktu.

 1. Rodzaj i zakres usług elektronicznch w sklepie internetowym

3.1 Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu
b) Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
c) Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.

3.2 .Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.3.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4.Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
pisemnie na adres: Rekrut ASG Shop ul. Jaroczyńskiego 17A 60-692 Poznań
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rekrutasgshop.pl

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
(2) żądania Usługobiorcy;
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

 1. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

4.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie Złoty Polski (PLN) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji co inforuje sklap o chęci dokonania zakupu. Potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży ma miejsce z chwilą zmiany statusu zamówienia na “zrealizowane” i wysłaniem odpowiedniej wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta  wiadomości e-mail z statusem “zrealizowane” zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Sposoby i termin płatności za produkt

5.1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

– Przelew bankowy
– PayU
– Za pobraniem
– Płatność przy odbiorze w na terenie sklepu stacjonarnego.
Czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00 oraz sobota 10:00 – 14:00

5.2.Termin płatności:

– W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
–  W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Koszt, sposób i termin dostawy oraz odbioru produktu

6.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6.3 Termin gotowości produktu do wysyłki lub odbioru przez klienta.

–  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia zaksięgowania pieniędzy przez Sprzedającego na  rachunku bankowym, w czasie pracy sklepu stacjonarnego.
–  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w czasie pracy sklepu stacjonarnego.

6.4 Termin wysyłki produktu przez Sprzedającego.

Sprzedający informuje, że przesyłki kupione w serwisie internetowym rekrutasgshop.pl, zostaną wysłane niezależnie od formy płatności (przelew, pobranie) w terminie do 7 dni roboczych przy zachowaniu punku 5 i 6 niniejszego Regulaminu sklepu internetowego.
O nadaniu przesyłki, Kupujący zostanie poinformowany w osobnej wiadomości elektronicznej na podany adres w szczegółach zamówieniu.

6.5 Pragniemy poinformować, że czas dostawy przedmiotu jest uzależniony od wybrania określonej metody wysyłki i wagi produktu, przestawia się to w następujący sposób

a) Kurier – czas dostarczenia przesyłki jest uzależniony od regulaminu firmy kurierskiej, która aktualnie współpracujemy. (DPD, GLS, UPS, InPost)
b) InPost (Paczkomat) – czas dostarczenia przesyłki jest uzależniony od regulaminu firmy InPost
d) Poczta Polska – czas dostarczenia przesyłki jest uzależniony od regulaminu Poczty Polskiej.

 1. Reklamacja produktu

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

–  pisemnie na adres Rekrut ASG Shop ul. Jaroczyńskiego 17A 60-692 Poznań
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rekrutasgshop.pl

7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni roboczych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.6 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

7.7 W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu wewnętrznego zamówionego towaru czy wszystko jest nie uszkodzone, w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru związanego z uszkodzeniem fizycznym przesyłki, Klient jest zobowiązany do sporządzenia formularza reklamacyjnego z firmą dostarczającą przesyłkę. Wykonanie zdjęć uszkodzonej przesyłki oraz towaru,  następnie poinformowanie sprzedawcy o fakcie uszkodzenia i przesłaniu zdjęć oraz kopii formularza, na adres e-mail sklep@rekrutasgshop.pl

8 – Kontakt ze Sklepem

Adres sprzedawcy :  Rekrut ASG Shop ul. Jaroczyńskiego 17A 60-692 Poznań

Adres e-mail sprzedawcy : sklep@rekrutasgshop.pl

Numer telefonu sprzedawcy: +48 500 684 642

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w następujących godzinach:
Poniedziałek – Piątek 12:00 – 18:00
Sobota 10:00 – 14:00

9 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
  Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich).

10 – Dane osobwe w sklepie internetowym

10.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.

10.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.

10.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
  przesyłki na zlecenie Administratora
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  internetowym.

10.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

11 – Postanowienie końcowe

11.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.

11.4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Warunki odstąpienia

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w przypadku zamówień na odległość.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Rekrut ASG Shop,ul. Jaroczyńskiego 17A 60-692 Poznań) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymaną od Państwa płatność za towar bez uwzględnienia kosztów przesyłki w obie strony, w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, oraz otrzymaniu z powrotem towaru nieuszkodzonego, nieużywanego w oryginalnym opakowaniu.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponoszą Państwo kosztów manipulacyjnych związanych z zwrotem środków pieniężnych za zakupiony towar. 

 

 

Regulamin Serwisu Rekrut ASG Shop

 1. Każdy klient oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje poniższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Oddając sprzęt na serwis klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926/.

            1.1 Regulamin serwisowy wchodzi w życie z dniem 01.09.2023r.

 1. Klient dostarczając sprzęt do serwisu , a w szczególności przesyłając go przez przewoźników, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie klienta.
 2. Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na ZGŁOSZENIU DO NAPRAWY .
 3. Wpisane uszkodzenia na “Protokole przyjęcia do serwisu” są jedynie orientacyjne. Dopiero diagnostyka dokonana przez serwisanta określa faktyczny stan, w którym znajduje się dane urządzenie.
 4. Czas naprawy jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części jak również zależny od ilości sprzętu przyjętego do naprawy na serwis. Na firmie obowiązuje zasada „kolejności zgłoszeń”.

5.1 Termin realizacji usług może się przedłużyć ze względów na dostępności części i ich wysyłki z hurtowni o czym niezwłocznie klient zostanie poinformowany lub sytuacji niezależnych od serwisu.

 1. Przy serwisach z większym wkładem finansowym pobierana jest zaliczka ustalana indywidualnie z klientem.
 2. Po spisaniu protokołu klient otrzymuje potwierdzenie zdania repliki na serwis, w formie papierowej lub elektronicznej.
 3. Klient świadomy jest tego, że replika serwisowana może posiadać delikatne rysy, przetarcia po serwisie spowodowane otwieraniem i dopasowywaniem elementów repliki.

8.1 Czasami potrzebne są modyfikacje części Gearboxa lub elementów repliki dla poprawnego działania mechanizmu. Części zachowują swoje właściwości i działają poprawnie po modyfikacji, a klient nie będzie rościł sobie praw do wymiany tych podzespołów na nowe.

8.2 Serwis nie odpowiada za zużycie się części gearboxa oraz zewnętrznych elementów, dostarczonych przez klienta.

 1. Jeśli replika nie została naprawiona – uległa zniszczeniu lub klient zrezygnował z serwisu. Replikę oddajemy w stanie na jakim jest etapie serwisowym. Zazwyczaj jest ona w częściach i dokonywana jest opłata za wykonane do tej pory usługi serwisowe. 
 2. Roszczenie gwarancyjne będą realizowane na podstawie Regulaminu Gwarancyjnego.
 1. Producent oraz/lub e-Cookie nie będą odpowiadać wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz nie będą odpowiadać za szkody spowodowane wadami Produktu, inne niż rzeczywiście poniesione.
 2. W przypadku wykonania naprawy części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego żądanie, złożone w momencie oddawania sprzętu na serwis. Przy braku takiego żądania części będą przekazywane do utylizacji. Proszę to zaznaczyć w formularzu.
 3. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu nie później niż w terminie 14dni od daty pierwszego wezwania do odbioru. W przypadku nie odebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru, naliczana będzie kara umowna w wysokości 15 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
 4. Ceny podane w cenniku są cenami brutto. 
 5. Za każdą wykonaną usługę klient otrzymuje paragon lub fakturę vat.
 6. Zapoznałem/am się z cennikiem kosztów naprawy dostępnym na stronie www.rekrutasgshop.pl/regulamin

Warunki gwarancji w serwisie Rekrut ASG Shop

Każda replika opuszczająca serwis posiada jedną z 3 opcji gwarancyjnych:

Gwarancja 3 miesięczna – dla replik standardowych konfiguracjach budowanych “bezpieczny” sposób tz. tam gdzie zamontowane części nie balansują na granicy wytrzymałości.

Gwarancja 1 miesięczna – dla replik opartych na skrajnych buildach np. DMR, DSG z wysoką szybkostrzelnością, replik używanych na Lipo >= 11,1v

Gwarancja rozruchowa (replika działa w momencie wydania z serwisu) – ograniczona gwarancja stosowana w wyjątkowych sytuacjach:

 • dla replik których konfiguracja narzucona jest przez właściciela i/lub z wykorzystaniem jego części,
 • dla replik dla których pomimo sugestii serwisu właściciel repliki nie zgadza się na wymianę krytycznych elementów,
 • dla replik o skrajnie ryzykownych konfiguracjach. 

Warunki gwarancji:

 • Warunkiem uznania gwarancji są całe i nie naruszone plomby serwisu mogące się znajdować na: gearboxie, komorze hop up, elementach zewnętrznych repliki.
 • Stosowanie się do zaleceń względem użytkowania repliki: stosowanie wysokiej jakości kulek, odpowiednich akumulatorów, pozostawiania sprężyn w stanie zwolnionym, luzowania nastawu HU, uporczywe naciskanie spustu w przypadku zacięcia mechanizmu GB.
 • Awarie spowodowane np. zapychaniem lufy przez kulki niskiej jakości lub zasilaniem repliki akumulatorami powyżej 11.1v nie będę respektowane jako naprawy gwarancyjne.
 • Informacja o rodzaju gwarancji i jej terminie dostępna jest na raporcie serwisowym.
 • Informację o rodzaju gwarancji zlecający otrzymuje najpóźniej w czasie realizacji zlecenia, najwcześniej na etapie omówienia modyfikacji.
 • Gwarancja liczona jest od dnia następnego po przekazaniu klientowi informacji o zakończeniu serwisu, i wydaniu repliki.
 • Klient zobowiązany jest do dostarczenia repliki, mającej zostać poddanej naprawie serwisowej, na własny koszt.

W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia serwisowego klient może zostać obciążony kosztem 100zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. 

 

Elementy i czynności objęte gwarancją

 • Gwarancja udzielana jest na wszystkie podzespoły zakupione w sklepie www.rekrutasgshop.pl (części wykorzystywane na serwisie pochodzą własnej dystrybucji prowadzonej pod wskazanym adresem) oraz poprawność działania repliki i rzetelność prac serwisowych.
 • Jeśli uszkodzona zostanie część montowana przez serwis w trakcie modyfikacji/napraw – zostanie ona wymieniona bez kosztowo.
 • Jeśli uszkodzona zostanie część stokowa, której wymiana nie została zasugerowana przez serwis – klient pokrywa jedynie koszt nowej części, koszt pracy zostaje po stronie serwisu.
 • Jeśli uszkodzona zostanie część dostarczona przez klienta lub część stokowa, której wymianę zalecał serwis, ale ta nie została wymieniona – klient pokrywa koszt nowej części, oraz koszt pracy 100zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Gwarancji nie podlegają:

 • elementy zewnętrzne repliki,
 • akcesoria dołączone do repliki,
 • części dostarczone przez klienta,
 • części stokowe repliki oraz części wymienione w czasie poprzednich modyfikacji w innych serwisach lub samodzielnie,
 • konfiguracje replik uznane za ryzykowne, które zostały objęte jedynie gwarancją rozruchową.

Gwarancja minęła a replika się zepsuła?

Pech chodzi parami, ale nie martw się. Jeśli plomba gwarancyjna jest nienaruszona zadzwoń i opisz sytuację. Pewnie dostaniesz dobry rabat