Panel zgłoszeń serwisowych – zgłoszenie serwisowe / sprawdzenie stanu naprawy serwisowej

Skorzystaj z usług nasze serwisu. Jeśli jesteś klientem naszego sklepu użyj tych samych danych autoryzacyjnych. Jeśli jeszcze z nami nie współpracowałeś, prosimy o rejestrację.

Regulamin Serwisu Rekrut ASG Shop

 1. Każdy klient oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje poniższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Oddając sprzęt na serwis klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926/.

            1.1 Regulamin serwisowy wchodzi w życie z dniem 01.09.2023r.

 1. Klient dostarczając sprzęt do serwisu , a w szczególności przesyłając go przez przewoźników, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie klienta.
 2. Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na ZGŁOSZENIU DO NAPRAWY .
 3. Wpisane uszkodzenia na “Protokole przyjęcia do serwisu” są jedynie orientacyjne. Dopiero diagnostyka dokonana przez serwisanta określa faktyczny stan, w którym znajduje się dane urządzenie.
 4. Czas naprawy jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części jak również zależny od ilości sprzętu przyjętego do naprawy na serwis. Na firmie obowiązuje zasada „kolejności zgłoszeń”.

5.1 Termin realizacji usług może się przedłużyć ze względów na dostępności części i ich wysyłki z hurtowni o czym niezwłocznie klient zostanie poinformowany lub sytuacji niezależnych od serwisu.

 1. Przy serwisach z większym wkładem finansowym pobierana jest zaliczka ustalana indywidualnie z klientem.
 2. Po spisaniu protokołu klient otrzymuje potwierdzenie zdania repliki na serwis, w formie papierowej lub elektronicznej.
 3. Klient świadomy jest tego, że replika serwisowana może posiadać delikatne rysy, przetarcia po serwisie spowodowane otwieraniem i dopasowywaniem elementów repliki.

8.1 Czasami potrzebne są modyfikacje części Gearboxa lub elementów repliki dla poprawnego działania mechanizmu. Części zachowują swoje właściwości i działają poprawnie po modyfikacji, a klient nie będzie rościł sobie praw do wymiany tych podzespołów na nowe.

8.2 Serwis nie odpowiada za zużycie się części gearboxa oraz zewnętrznych elementów, dostarczonych przez klienta.

 1. Jeśli replika nie została naprawiona – uległa zniszczeniu lub klient zrezygnował z serwisu. Replikę oddajemy w stanie na jakim jest etapie serwisowym. Zazwyczaj jest ona w częściach i dokonywana jest opłata za wykonane do tej pory usługi serwisowe. 
 2. Roszczenie gwarancyjne będą realizowane na podstawie Regulaminu Gwarancyjnego.
 1. Producent oraz/lub e-Cookie nie będą odpowiadać wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz nie będą odpowiadać za szkody spowodowane wadami Produktu, inne niż rzeczywiście poniesione.
 2. W przypadku wykonania naprawy części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego żądanie, złożone w momencie oddawania sprzętu na serwis. Przy braku takiego żądania części będą przekazywane do utylizacji. Proszę to zaznaczyć w formularzu.
 3. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu nie później niż w terminie 14dni od daty pierwszego wezwania do odbioru. W przypadku nie odebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru, naliczana będzie kara umowna w wysokości 15 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
 4. Ceny podane w cenniku są cenami brutto. 
 5. Za każdą wykonaną usługę klient otrzymuje paragon lub fakturę vat.
 6. Zapoznałem/am się z cennikiem kosztów naprawy dostępnym na stronie www.rekrutasgshop.pl/regulamin

Warunki gwarancji w serwisie Rekrut ASG Shop

Każda replika opuszczająca serwis posiada jedną z 3 opcji gwarancyjnych:

Gwarancja 3 miesięczna – dla replik standardowych konfiguracjach budowanych “bezpieczny” sposób tz. tam gdzie zamontowane części nie balansują na granicy wytrzymałości.

Gwarancja 1 miesięczna – dla replik opartych na skrajnych buildach np. DMR, DSG z wysoką szybkostrzelnością, replik używanych na Lipo >= 11,1v

Gwarancja rozruchowa (replika działa w momencie wydania z serwisu) – ograniczona gwarancja stosowana w wyjątkowych sytuacjach:

 • dla replik których konfiguracja narzucona jest przez właściciela i/lub z wykorzystaniem jego części,
 • dla replik dla których pomimo sugestii serwisu właściciel repliki nie zgadza się na wymianę krytycznych elementów,
 • dla replik o skrajnie ryzykownych konfiguracjach. 

Warunki gwarancji:

 • Warunkiem uznania gwarancji są całe i nie naruszone plomby serwisu mogące się znajdować na: gearboxie, komorze hop up, elementach zewnętrznych repliki.
 • Stosowanie się do zaleceń względem użytkowania repliki: stosowanie wysokiej jakości kulek, odpowiednich akumulatorów, pozostawiania sprężyn w stanie zwolnionym, luzowania nastawu HU, uporczywe naciskanie spustu w przypadku zacięcia mechanizmu GB.
 • Awarie spowodowane np. zapychaniem lufy przez kulki niskiej jakości lub zasilaniem repliki akumulatorami powyżej 11.1v nie będę respektowane jako naprawy gwarancyjne.
 • Informacja o rodzaju gwarancji i jej terminie dostępna jest na raporcie serwisowym.
 • Informację o rodzaju gwarancji zlecający otrzymuje najpóźniej w czasie realizacji zlecenia, najwcześniej na etapie omówienia modyfikacji.
 • Gwarancja liczona jest od dnia następnego po przekazaniu klientowi informacji o zakończeniu serwisu, i wydaniu repliki.
 • Klient zobowiązany jest do dostarczenia repliki, mającej zostać poddanej naprawie serwisowej, na własny koszt.

W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia serwisowego klient może zostać obciążony kosztem 100zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. 

 

Elementy i czynności objęte gwarancją

 • Gwarancja udzielana jest na wszystkie podzespoły zakupione w sklepie www.rekrutasgshop.pl (części wykorzystywane na serwisie pochodzą własnej dystrybucji prowadzonej pod wskazanym adresem) oraz poprawność działania repliki i rzetelność prac serwisowych.
 • Jeśli uszkodzona zostanie część montowana przez serwis w trakcie modyfikacji/napraw – zostanie ona wymieniona bez kosztowo.
 • Jeśli uszkodzona zostanie część stokowa, której wymiana nie została zasugerowana przez serwis – klient pokrywa jedynie koszt nowej części, koszt pracy zostaje po stronie serwisu.
 • Jeśli uszkodzona zostanie część dostarczona przez klienta lub część stokowa, której wymianę zalecał serwis, ale ta nie została wymieniona – klient pokrywa koszt nowej części, oraz koszt pracy 100zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Gwarancji nie podlegają:

 • elementy zewnętrzne repliki,
 • akcesoria dołączone do repliki,
 • części dostarczone przez klienta,
 • części stokowe repliki oraz części wymienione w czasie poprzednich modyfikacji w innych serwisach lub samodzielnie,
 • konfiguracje replik uznane za ryzykowne, które zostały objęte jedynie gwarancją rozruchową.

Gwarancja minęła a replika się zepsuła?

Pech chodzi parami, ale nie martw się. Jeśli plomba gwarancyjna jest nienaruszona zadzwoń i opisz sytuację. Pewnie dostaniesz dobry rabat